Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
12 postów 12 komentarzy

kmicic

kmicic - Zmiana obowiązujących zasad funkcjonowania Rzeczypospolitej, poprzez wprowadzenie nowych zapisów konstytucyjnych, jednoznacznie usuwających obecną patologię, paranoję instytucjonalną, trwale też zabezpieczających przed wszelkimi absurdami !

Zbrodnicza gospodarka przestrzenna gm. Juchnowiec Kościelny

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

katparanoi.pl - Jest to pismo procesowe, przewidziane Art. 37 KPA, któremu to przed tygodniem nadano już bieg ! Jednocześnie ten jednostkowy przykład jest też reprezentatywnym dla planowania i zagospodarowania przestrzennego w Rzeczypospolitej !

                                                                  

Białystok, 22.07.2018

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Białymstoku

Prezes Dariusz Kijowski

za pośrednictwem

Gminy Juchnowiec Kościelny

Przewodniczącej Rady Gminy

Joanny Januszewskiej

Wójta Krzysztofa Marcinowicza

 

PREAMBUŁA

W nawiązaniu do ogromu „zasług” powyższych adresatów, osiągniętych już w szeroko rozumianej gospodarce przestrzennej a szczególnie w zakresie jej planowania, wykonania, prawnego nadzoru operacyjnego, jak i też instancyjnego w jednoznaczny sposób „należycie ocenionych” za pomocą czterdziestu uwalających” wyroków  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B-stoku, uwzględniając przy tym też jednoznacznie objawione oraz ewidentnie prezentowane, Ich tematyczne ułomności percepcyjne, to obecnie na „przestępstwa” dotychczasowe udzielam Im „czasowej dyspensy”, jednakże pod zadanym, obligatoryjnym warunkiem, należytego odprawienia pokuty, zrealizowanej przy sumiennym i rzetelnym wykonaniu poniższego zadania,   ponaglenie niniejsze przedkładam !!!

Wyjaśnienie

To wystąpienie poza ujęciem się za obroną, ordynarnie bezczeszczonego” interesu indywidualnego ma również za zadanie, zwrócenia uwagi na konieczność ochrony poniżanego i lekceważonego, interesu społecznego,  przekładającego się bezpośrednio na obrazę: 

POWAGI I GODNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ !!

INICJACJA PROCESOWA

Ponaglenia bezczynności i przewlekłość postępowania  w kwestii: sporządzenia - planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub też  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

dla ponad 7 ha terenu zawartego w 21 działkach opisanych numerami geodezyjnymi zawartymi w przedziale od 15/6 do 15/37 z żądaniem niezwłocznego przystąpienia do jego wykonania !!!

GMINNY  STAN  PRAWNY,

GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ,  

można z jednoznacznie brzmiącą oceną określić, iż jest to sankcjonowane częściowo ułomnościami, bezrozumnej legislacji - całkowite bezprawie i bezhołowie !!!

Ponieważ, to jakże chrome, gminne stanowisko, prezentowane w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego (pzp) oraz ewentualnych a na to składających się miejscowych pzp (mpzp) jest tylko w małym stopniu zbliżone do ustawowo opisanej istoty gospodarki przestrzennej, przeto jest to ewidentnie zbrodniczy czynnik, destruktywnie oddziaływujący, tak na społeczność lokalną, jak i w swym już istniejącym, wielokrotnym sztampowym powielaniu w wielu gminach na społeczeństwo całego kraju !!!

Ze względu na jednoznaczne w swym zamiarze, sprawcze założenia niniejszego cymelium, pokuszę się jednak w tym momencie na wyłożenie swego programowego credo, którym jest uzyskanie formalnej akceptacji do realizacji zamierzeń przymuszających gminę do wykonania obowiązku ustawowego w zakresie stworzenia mpzp co wynika już z istnienia podwójnej obligacji !!!

Pierwsza obligacja wynika bezpośrednio z określenia wnioskowanego obszaru w studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako tereny wielofunkcyjnego rozwoju z funkcją podstawową mieszkalnictwa wraz z funkcją obsługi mieszkańców przy realizacji inwestycji mieszkaniowych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Druga obligacja wynika z przypisania przedmiotowemu obszarowi, zawartości przestrzeni publicznych co jest też jednoznacznym, bezpośrednim skierowaniem do Art. 10 ust. 2 pkt 8 UPZP, nakazującym sporządzenie  mpzp ! 

Istota problemu sprowadza się do irracjonalnych uwarunkowań związanych z możliwościami zabudowy wykonywanej na podstawie warunków zabudowy (WZ) w stosunku do uprawnienia wynikającego z mpzp !

Wartościowanie mpzp w stosunku do WZ, można porównać do wykonania 1 m3 fundamentowego wykopu.

W pierwszym przypadku porządną szpadlą, zaś w drugim łyżką stołową.                                       

Powyższe jednoznacznie i dobitnie uwidacznia funkcjonowanie w obowiązującym porządku prawnym swoistego dualizmu środków gospodarowania przestrzenią, dotyczących jednego tematu, jednak realizowanego za pomocą zupełnie odmiennych sprzecznych ze sobą środków !!!

Przy tym bardzo mocno zastanawiającą jest przyczyna, takiego bezrefleksyjnego serwowania gminnym inwestorom w przypadku kilkuhektarowych obszarów - WZ, zamiast sporządzenia - mpzp !

Jak to wynika z mego wyliczenia zawartego w skierowanym do Gminy dn. 15.07.2018 w tej materii piśmie, to koszt wykonania mpzp dla wnioskowanego terenu jest ponad dziesięciokrotnie niższy od kosztów sporządzonych przed dwoma laty 40 szt. WZ, łącznie z ich następczą obróbką, zrealizowaną przez SKO B-stok i WSA B-stok.

A obecnie, skutkiem ubiegłorocznych wyroków WSA jest dokonywana przez Gminę powtórna obróbka tego samego tematu !!!

Te podane wyżej, kosztowe proporcje, zawierają się w złotówkowych kwotach,                

wynoszących:  4.000,- w przypadku mpzp oraz  50.000, - dla WZ 

na co składają się liczone od IV kw. 2016 r. (złożenie wniosku o WZ), koszty:                         

Gminy, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego !!!

Obecnie licznik kosztów uruchomił się ponownie, bo jak już wspomniałem sprawy rozpatrywane są powtórnie !!!

Jeszcze gorsze proporcje uzyskuję się przy zestawieniu porównania ilościowego np. za ostatnie cztery lata, czyli kończącej się już kadencji obecnego władztwa planistycznej destrukcji !!!

Gmina wydała w ciągu czterech lat tylko sześć mpzp i aż blisko 1000 WZ !!!

Jeżeli uwzględni się zasadniczy fakt, iż gminna zabudowa powinna się odbywać generalnie na podstawie pzp czy też mpzp, zaś WZ powinny stanowić tylko niewielki procent, odnoszący się do zabudowy uzupełniającej, to w warunkach juchnowieckich jest to zupełnie odwrotnie !!! 

Obok gminnego pomiatania gospodarki przestrzennej pod kątem formalnym i prawnym należy uwypuklić pomocniczo kontekst finansowy !!!

To dobitnie świadczy o skali oraz zakresie gminnej, planistycznej zbrodni w zagospodarowaniu przestrzennym, istotą której jest fakt, iż nowe budownictwo tworzone na podstawie WZ odnosi się tylko oraz wyłącznie do średnich parametrów istniejących zabudowy i nie ma w nim miejsca na jakiekolwiek nowości urbanistyczne i architektoniczne dające radość inwestorom, jak i przyjemny bodziec wzrokowy dla społeczeństwa !!!

Tak jak to wyżej podałem, koszt sporządzenia wnioskowanego mpzp (pozytywny efekt na lata), wynoszący 4000,- zł jest porównywalny z jedno miesięcznym urzędniczym etatem.  

Powyższe, planistyczne, urzędnicze inwalidztwo, wyraźnie przeciwstawia się obowiązującemu w tym zakresie prawu.

Dodatkowo dla uświadomienia i ogarnięcia istniejącego gminnego bałaganu w gospodarce przestrzennej, należy również wziąć pod uwagę nieaktualizowane od lat dwunastu, gminne studium kierunków zagospodarowania przestrzennego !!!

To stwarza fikcję planistyczną i jednoczesne kłamstwa urzędnicze ! 

Tak to ma się odnośnie nieprawdziwego zapisu zawartego w wydanym mi zaświadczeniu stwierdzającego przebieg przez wnioskowane działki linii energetycznej wysokiego napięcia, gdy tym czasem inwestor już z niej dawno zrezygnował !

Jej obecność w studium rodzi dla wielu zainteresowanych daleko idące negatywne konsekwencje !

Stąd też zaprezentowaną w tym zakresie, gminną, urzędniczą  „sprawność”,  można jednoznacznie ocenić, jako tylko i wyłącznie przejaw oraz wytwór złośliwości (powstały na skutek mojej celowej prowokacji – okazyjnie badającej urzędniczą jakość) w końcowym efekcie przeradzający się w totalną głupotę, działającą na szkodę interesu indywidualnego i społecznego.

Na takie działania, sobie nie może pozwolić normalna, przeciętna istota o standardowym zakresie pragmatyzmu, percepcji oraz inteligencji a jednak  -  juchnowiecka gmina może !            

Już w 2003r.  ustawodawca wyposażył gminy w odpowiednie instrumenty prawne umożliwiające wykonywanie władztwa planistycznego.

Na jednostkach samorządu terytorialnego ciążył obowiązek takiego skorzystania z tych kompetencji, aby możliwie najpełniej zrealizować zadania w zakresie zagospodarowania i planowania przestrzennego.

Jednocześnie dysponowały one na przestrzeni kilku następnych lat wystarczającym czasem na ustanowienie nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Utrata mocy obowiązującej miejscowych planów zagospodarowania z przed 2003 r. nie powinna doprowadzić do wytworzenia próżni legislacyjnej, ponieważ była skorelowana z rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi gminom uniknięcia negatywnych konsekwencji tego faktu.

A jak z tych możliwości i uprawnień, skorzystała czy też korzysta dla dobra i zaspokojenia potrzeb społeczności, Gmina Juchnowiec Kościelny, działająca pod wybitnym przywództwem w/w adresatów !!!????? …..

Odpowiedzią niech będą sekwencje zawarte w gminnym piśmie sygnowanym jako POR.6724.15.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. (żądam dołączenia jego treści, jak i wszystkich mych pism w nim wymienionych do niniejszego ponaglenia) a stanowiącego odpowiedź na mój wniosek dotyczący mpzp, poparty treścią wcześniejszych pism zawierających wyczerpującą, w pełni uzasadniającą argumentacją przedmiotową, dotyczącą żądania sporządzenia mpzp, które to dobitnie świadczą o dyletanckim i tandetnym pojmowaniu przez gminę problematyki zagospodarowania przestrzennego, bezczelnie tłamszonej od kilkunastu już lat !!!

Kuriozalnym faktem jest zupełne pominięcie w gminnej odpowiedzi wskazanych przeze mnie podstaw prawnych żądania !!!

Gmina, zaprezentowanym mi już wcześniej sposobem, udzieliła odpowiedzi w stylu urzędniczej beletrystyki co powoduje, iż niniejsze ponaglenie jest ze wszech miar konieczne i niezbędne !!!

Pobieżnie sprawdzona w tym zakresie judykatura jednoznacznie potwierdza zasadność formułowanych w tym zakresie zarzutów i pretensji !!!

A oto przykłady: 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2014 r. II SA/Łd 188/14

Wszystkie przypadki wskazane w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) nakładają na organ planistyczny obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania (we wskazanym zakresie).  Do tych przypadków zalicza się m.in. tereny "przestrzeni publicznej".

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 listopada 2017 r.

II SA/Sz 1076/17                                      

Przepis art. 10 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. stawia na równi obowiązek sporządzenia planu miejscowego dla obszarów, dla których konieczność ta wynika z "przepisów odrębnych" z obowiązkiem uchwalenia takiego planu dla obszarów przestrzeni publicznej.

                                                                                                                                                                             

Z Wyroku TK K 54/05

Trybunał Konstytucyjny, biorąc pod uwagę dziewięcioletni dostosowawczy termin, nie podziela jednak poglądu wnioskodawcy o niemożliwości uchwalenia planów w terminie określonym przez ustawodawcę. (upzp od 2013 r.)

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego i gospodarki terenami.

Z kolei, w świetle art. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, … … należy do zadań własnych gminy.

Należy również zwrócić uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego nie mogą działać w sposób dowolny, ale muszą wykonywać swoje zadania dla dobra całej wspólnoty samorządowej.

W tym celu jednostki samorządu terytorialnego muszą aktywnie wykorzystywać swoje kompetencje.  

Szerokie władztwo planistyczne – wykorzystywanenie może być w dowolny sposób, ale musi służyć dobru wspólnoty samorządowej. 

Rada gminy ma obowiązek podjęcia działań niezbędnych dla realizacji tego dobra. 

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie przypominał znaczenie zasady ochrony zaufania jednostki do państwa i do stanowionego przez nie prawa.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego „zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się na pewności prawa, a więc takim zespole cech przysługujących prawu, które zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne; umożliwiają jej decydowanie o swoim postępowaniu w oparciu o pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą.

Jednostka winna mieć możliwość określenia zarówno konsekwencji poszczególnych zachowań i zdarzeń na gruncie obowiązującego w danym momencie systemu jak też oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny.                                                                                                                                                      

Bezpieczeństwo prawne jednostki związane z pewnością prawa umożliwia więc przewidywalność działań organów państwa, a także prognozowanie działań własnych” (wyrok TK z 14 czerwca 2000 r., sygn. P. 3/00 

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wyjaśniał znaczenie zasady przyzwoitej legislacji. Zasada ta obejmuje m.in. wymóg formułowania przepisów prawnych w sposób precyzyjny i zrozumiały dla adresatów, wolny od niespójności oraz luk instrumentalnych, obowiązek ustanawiania odpowiedniej vacatio legis oraz należytego formułowania przepisów przejściowych przy wprowadzaniu zmian do systemu prawnego. Zasada przyzwoitej legislacji wyklucza także m.in. stwarzanie pozorów istnienia prawa poprzez stanowienie regulacji, które dla pewnej grupy osób (będących beneficjentami tej regulacji) wytwarzają sytuację, w której osoby te nigdy nie mogą z tej regulacji skorzystać.

Tak więc gminna tandeta i dyletanctwo niezbicie wykazane w wieloletnim bezczeszczeniu planowania i zagospodarowania przestrzennego nie budzi choćby najmniejszych wątpliwości a w związku z tym należy niezwłocznie to inwalidztwo gminne zlikwidować !!!

Wieloletnia już praktyka gminna bagatelizująca należyte planowanie zagospodarowania przestrzennego stwarza interesowi indywidualnemu jak i zbiorowemu niepowetowane, nieodwracalne straty !!!

Takim przykładem może chociażby być fakt wydania przez gminę dla działek sąsiednich w stosunku do wnioskowanych - WZ  na zabudowę zagrodową !

Gmina przy tej okazji stosuje wobec nas „bydlęcą” politykę dezinformacyjną polegającą na informowaniu osób postronnych, zainteresowanych działkami, iż jest to teren zabudowy zagrodowej !

Na jakiej to podstawie gmina wydała WZ na zabudowę zagrodową !!!???  

Stosując sposób łajdacki, wbrew swoim studyjnym przestrzennym ustaleniom, posługując się metodą pochodzącą z niespójności oraz oficjalnego draństwa legislacyjnego !!!

Ocena faktyczna związana z obowiązującą w zakresie pzp legislacją oraz funkcjonującą praktyką, jednoznacznie sprowadza się do treści pochodzących z mojej osobistej wiedzy i doświadczenia, które to w imieniu własnym poniżej przedstawiam !!!

Gdyby to cały obecny zakres informacji związanych z pzp, zawarty był na nośnikach, niesygnowanych jakimikolwiek identyfikacjami, to z całą pewnością, zapoznająca się z tym a nie zajmująca się wcześniej wskazanym tematem, percepcyjnie przeciętna, zdroworozsądkowa istota oceniła by, iż jest to wytwór:

SKOŃCZONEGO IDIOTY, lub co najwyżej

OSOBNIKA MAJĄCEGO DZIURY W  MÓZGU !!!

Z nadzieją, iż to końcowy adresat niniejszego, właściwie przyłoży się do utylizacji ewidentnie ukazanego, gminnego destruktu oraz wykorzystując również SWOJE, reklamowane na stronie internetowej UwB właściwości oraz możliwości, niezwłocznie będzie próbował zlikwidować tę ułomność na terenie całego kraju !!!

Z politowaniem dla olbrzymiego zakresu gminnych dysfunkcji ….

 

PRZECZYTAJ TAKŻE

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31