Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
12 postów 12 komentarzy

kmicic

kmicic - Zmiana obowiązujących zasad funkcjonowania Rzeczypospolitej, poprzez wprowadzenie nowych zapisów konstytucyjnych, jednoznacznie usuwających obecną patologię, paranoję instytucjonalną, trwale też zabezpieczających przed wszelkimi absurdami !

Zadanie dla zupełnie nadzwyczajnej kasty ludzi !

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

katparanoi.pl - Naprawa zbrodniczej gospodarki przestrzennej realizowanej przez juchnowieckich kacyków wymaga działań naprawczych zupełnie nadzwyczajnej kasty ludzi. Co z tego wyniknie, to okaże się zapewne w ciągu miesiąca !

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyw Białymstoku

 

 

                                  PREAMBUŁA

 

Ze względu na przeogromny bałagan, bezhołowie, tandetę i dyletanctwo występujące powszechnie w Rzeczypospolitej w zakresie destrukcyjnych skutków planowania i zagospodarowania przestrzennego, „zbrodniczo” oddziaływujących na interes zbiorowy i indywidualny, analizując przy tym też od wielu lat obowiązującą, stagnacyjną legislację dotyczącą nowej zabudowy oraz okazane praktyczne efekty kierunkowego działania gm. Juchnowiec Kościelny niniejszą skargę tworzę !!!                                                                               

 

                                    SKARGA

 

na destrukcyjną, totalnie dewastującą gminną gospodarkę przestrzenną, spowodowaną bezczelną, bezczynnością Wójta Gm. Juchnowiec Kościelny  Krzysztofa Marcinowicza  w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w przedmiocie Jego całkowitej ignorancji wykonania, obligacyjnych dla Niego działań mających na celu sporządzenie oraz wykonanie stosownych czynności inicjujących oraz wnioskujących Radzie Gminy, konieczność sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - mpzp                                                                         

i na podstawie Art. 101a w zw. z Art. 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (usg) orazna podstawie Art. 50 § 1, Art. 51, Art. 53 § 2b, Art. 54 § 1 w zw. z art.Art. 3 § 1 i § 2 pkt 4), 5) i 8) – ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (uppsa),

wnoszę o : 

1)    przymuszenie juchnowieckiego wójta do przedłożenia w ciągu tygodnia Radzie Gminy wniosku o ustawowym, jak i też wyznaczonym przez Siebie (Gminę), narzuconego własnym, stosownym autorskim zapisem zawartym wSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY obowiązku, wymuszającego koniecznośćsporządzenia mpzp dotyczącego wnioskowanego wcześniej terenu w m. Lewickie Stacja a stanowiącego własność PGI-W „Dawild” sp. z o. o., skutkującego prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością o podjęciu uchwały przystąpienia do sporządzenia mpzp !!!

Wnioskowane działanie Wójta jest niezbędnym czynnikiem inicjującym działanie w podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały o sporządzeniu mpzp ! 

2)    2) uznania, iż wcześniejsze niewykonanie mpzp, którego obowiązek zaistniał po trzech miesiącach od daty uchwalenia STUDIUM … tj. 28.04.2016 r., jak i też całkowite zbezczeszczenie oraz zignorowanie naszego tegorocznego wniosku o sporządzenie mpzp z jednoczesnym wykazaniem niebywałej buty, zadufania oraz chorobliwej urzędniczej pyszałkowatości,   nastąpiło   z  rażącym     naruszeniem   prawa !!

 

                                                                     UZASADNIENIE 

Interes prawny skarżących popierany jest bezpośrednio Konstytucją RP co wynika z treści zapisanych w Artykułach, których kolejno, numerycznie wymienię: 32, 37, 63, 64.3., 74, 82, 86, 87.2., jak i ustaw normujących wprost, jak i też pośrednio możliwość, potrzebę oraz konieczność planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy !

 

W świetle Art. 87 ust. 2 Konstytucji, źródłem prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania odpowiednich organów są ustanowione przez nie akty prawa miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w myśl Art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp) jest aktem prawa miejscowego.  

Upoważnienie do jego wydania, zawarte w upzp, w pełni czyni zadość zasadzie stanowienia prawa miejscowego w oparciu o upoważnienie ustawowe, wyrażonej w Art. 94 Konstytucji, którego treść użytą do dalszych rozważań, przywołuję: 

„Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie,ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.

Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.” 

Konstytucyjna dyspozycja „ustanawiają” jest jednoznacznym stwierdzeniem obligacyjnym !

Powyższe stwierdzenie, znajduje również potwierdzenie w wyroku TK z 12.03.2017 – K 54/05

Również ciągle niezrealizowana a jakże już jest czasowo mocno zaniechana, potrójna obligacja juchnowieckiej gminy do sporządzenia mpzp, wynikająca z następujących kwestii: 

Pierwsza obligacja - Gmina Juchnowiec dokonała samo-obligacji co do konieczności sporządzania mpzp poprzez zapis o realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach wielofunkcyjnego rozwoju, do których to i też należy wnioskowany obszar o mpzp - (termin startu to 28.04.2006) !!! 

Druga obligacja - Gmina na terenach wielofunkcyjnego rozwoju przewidziała w Swym STUDIUM z 28.04.2006, przestrzenie publiczne co na podstawie Art. 10 ust. 2 pkt 8 zobowiązuje Ją do przystąpienia do sporządzenia mpzp !!! 

Trzecia obligacja – obecny Wójt Krzysztof Marcinowicz – 10.12.2010 wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

                                                    

W stosunku do powyższych trzech obligacji należało do każdej z osobna podjąć działania zmierzające do sporządzenia mpzp, które powinny już istnieć od co najmniej ośmiu lat a na chwilę obecną ich jednak nie ma !!! 

Także dowód bezczeszczenia interesu indywidualnego i zbiorowego jest widoczny w pełnej krasie !!! 

Zasady ogólne postępowania administracyjnego, wyrażone KPA, są integralną częścią przepisów regulujących procedurę administracyjną i dla organów administracji są wiążące na równi z innymi przepisami tej procedury.

 

Charakter prawny zasad prawnych procedur administracyjnych jednoznacznie jest ujmowany w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Niejednokrotnie stają się one powodem wydawania orzeczeń kasatoryjnych, ponieważ działania organów administracji publicznej sprzeczne z nimi naruszają rudymentarne reguły tych postępowań. 

Zmiana KPA w roku 2017, uzasadniana była m.in. koniecznością zapewnienia ram prawnych dla partnerskiego podejścia administracji publicznej do obywateli przez mniej restrykcyjne i formalistyczne korzystanie z władczości oraz z możliwości rozstrzygania spraw  -  niezgodnie ze słusznymi interesami stron.

Juchnowiecka gmina, ignorując swój obowiązek odnośnie sporządzenia pzp pozbawia skarżących możliwości swobodnego korzystania z prawa miejscowego oraz realizacji swych osobistych oczekiwań w oparciu o funkcjonujące w obrocie prawnym sensowne i klarowne prawo. 

Tych konstytucyjnych i ustawowych funkcji, juchnowiecka gmina z maniakalnym uporem nie wykonuje co też stawia skarżących, jak i pozostałych mieszkańców gminy w kontrze przed egzystencjonalnym dyskomfortem prawnym !!! 

Tylko pobieżna analiza przedstawionego zjawiska formułuje wieloaspektowy wniosek o naruszaniu przez gminę konstytucyjnych praw obywateli jak i ustaw związanych z gospodarką przestrzenną !

W obowiązującym porządku prawnym funkcjonuje swoisty dualizm środków prawnych gospodarowania przestrzenią.

W świetle ustawy, procesem planistycznym w pełni uwzględniającym zasady kształtowania polityki przestrzennej jest sporządzanie, uchwalenie oraz realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.                                                                                                                                                                                                                    Przy jego braku, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 4 ust. 2 upzp).                

Sytuacja ustalenia zasad zabudowy w formie decyzji jest i powinna być wyjątkową, tylko i wyłącznie dla umożliwia zabudowy w formie uzupełniania stanu już aktualnie istniejącego i to w sytuacjach niebudzących żadnych wątpliwości.                           

                                                                                                                                             

Bezpośrednie  porównanie uwarunkowań obu form zabudowy, wykazuje diametralnie rozbieżne ich funkcje sprawcze co do możliwości aranżacji przestrzennej, architektonicznej, urbanistycznej!!

Krytycznie, należy zatem podejść do zapisu art. 6 ust. 2 pkt 1 upzp, identycznie traktującego warunki do zagospodarowania terenu ustalone w planie miejscowym oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwagi na ich odmienny charakter prawny.

Konsekwencją tej różnicy jest bowiem odmienny zakres ochrony indywidualnego interesu faktycznego i prawnego w obu możliwych przypadkach zabudowy co i też szczególnie ewidentnie widoczne jest w dotychczasowym „bandyckim” zagospodarowaniu naszego, wnioskowanego o mpzp terenu !!!

Objaśnienie „bandytyzmu” przestrzennego przeprowadzę na ukazaniu faktycznej działalności gminy juchnowieckiej na przestrzeni ostatnich dwunastu lat, tj. od okresu sporządzenia w roku 2006 STUDIUM … do dnia dzisiejszego ! 

Generalna istota warunków zabudowy, powstałych z gminnej aplikacji, inspirowana też upzp a szczególnie, „szczególnym” zapisem zawartym w Art. 61 ust. 1 pkt 1) o następującej treści:                                    

Art. 61 [Warunki dopuszczające wydanie decyzji]

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: {w sumie jest 5 warunków, przytaczam tylko jeden}

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 

Ten zapis ma swój głęboki i logiczny sens w przypadku, gdy dany teren jest już generalnie zagospodarowany np. w 80% i dla przykładu przytaczam istniejącą już zabudowę ośmioma mieszkalnymi domami jednorodzinnymi i jest jeszcze przestrzeń oraz miejsce na dwa domy mieszkalne. 

W takim przypadku zapis z pkt 1) jest jak najbardziej słuszny i nie jest go wstanie podważyć nawet osobnik o mocno zachwianej percepcji ! 

Ale sprawa nabiera zupełnie innego, patologicznego i paranoidalnego wydźwięku, gdy tenże zapis odnosi się do terenu niezabudowanego - o powierzchni 11,5 ha, stanowiącego pierwotną własność spółki „Dawild” a wnioskowany dla obecnej powierzchni 7,5 ha mpzp, ostentacyjnie jest odrzucany !

Teren ten w obowiązującym od 2006 r. STUDIUM … zdefiniowany jest jako:  Tereny wielofunkcyjnego rozwoju -z podstawową funkcją mieszkalnictwa wraz z funkcją obsługi mieszkańców ( m.in.: tereny i obiekty infrastruktury społecznej oraz przestrzenie publiczne)    Realizacja inwestycji mieszkaniowych na dużych działkach (od 1000 do 3000m² w obszarach zalesionych) z minimalną powierzchnią biologicznie czynną = 70%, na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.                                   

Wydawanie w takiej sytuacji Przez Wójta - Krzysztofa  Marcinowicza  -  WZ  jest tym właśnie „bandytyzmem”  w gospodarce przestrzennej Gminy Juchnowiec Kościelny!

Stąd skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku jest ze wszech miar zasadna oraz konieczna !!!            

KOMENTARZE

 • @Babinicz
  Zobacz co chazarowie z przyklaskiem Bufetowej w Warszawie robią .50000 ludzi na bruk poszło i ta q...w jeszcze nie siedzi . Polecam. https://i.ytimg.com/vi/qw2TFtvOld4/hqdefault.jpg
 • @Repsol 21:50:25
  Po prostu solidaruchy... wszyscy na służbie u globalnego żyda.
  On ich wyniósł na stołki i od niego zależą kariery.

  solidaruchy to twór globalnego żyda i globalnemu żydowi służy.

  Polscy patrioci w Polsce tak jak np Lepper są mordowani... i łatwo zgadnąć przez kogo po wielu nagonkach nienawiści globalnego żyda do Polskiego Patrioty. To nie jedyny Polski patriota zamordowany w interesie globalnego żyda albo jego polskich namiestników z solidarności..

  Wieczna chwała Polskim patriotom.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31